فرم استخدام

مشخصات اصلی

YYYY slash MM slash DD
جنسیت(ضروری)
YYYY slash MM slash DD
لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی 10 را وارد نمایید .
وضعیت تاهل(ضروری)

سایر مشخصات فردی

حداکثر اندازه فایل: 512 MB.

نظام وظیفه

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

آدرس

آدرس محل سکونت(ضروری)

مشخصات شخصی که در صورت لزوم بتوان توسط وی با شما تماس گرفت

معرف

وضعیت تحصیلی

سوابق تحصیلی

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

وضعیت فعلی

وضعیت فعلی

دوره های آموزشی و مهارت ها

خودآموزی
YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی

آشنایی با زبان های خارجی

سوابق کاری

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

سایر مشخصات

YYYY slash MM slash DD
شرایط کاری
تصمیم عزیمت به خارج از کشور را دارید؟(ضروری)
آیا به لحاظ جسمی و روحی دچار مشکلی هستید؟
حداکثر اندازه فایل: 1 GB.